Mühazirəçi - müəllim Həcər Məmmədova

Muhazire 1. Giriş, atmosfer hidrotermodinamikasının əsas tənliklər sistemi

Muhazire 2. Atmosferdə təsir edən qüvvələr

Muhazire 3. Kəsilməzlik və hal tənliyi

Muhazire 4. Enerjinin saxlanması qanunu

Muhazire 5. Adiabatik proseslər

Muhazire 6. Dayanıgsızlıg və konveksiya

Muhazire 7. Şaquli hərəkət edən hissəciyin kinetik enerjisinin dəyişməsi

Muhazire 8. Meteoroloji kəmiyyətlərin əsas sahə xarakteristikaları. Təzyiq sahələri.

Muhazire 9. Temperatur və rütubət sahələri

Muhazire 10. Temperaturun şaquli qradiyenti

Muhazire 11. Bulud sahələri və buludların yaranma səbəbləri

Muhazire 12. Külək sahələri və onların hündürlüyə görə dəyişməsi

Muhazire 13. Şaquli hərəkətlər və geostrofik küləkdə təzyiqin dəyişməsi

Muhazire 14. Dairəvi izobarlarda qradiyent külək

Muhazire 15. Temperaturun geostrofik adveksiyası

Muhazire 16. İldırım hadisələri və onların fiziki mahiyyəti

Muhazire 17. Cərəyan xətti və cərəyan funksiyaları. Hissəciklərin trayektoriyasının təyini

Muhazire 18. Hava proqnozunun kvazigeostrofik nəzəri əsasları. Burulğan tənliyi

Muhazire 19. Mütləq burulğanın saxlanması qanunu. Divergensiya tənliyi

Muhazire 20. Kvazigeostrofik ədədi hava proqnozu sxemi.

Muhazire 21. Küləyin sürəti ilə nisbi burulğan arasında əlaqə

Muhazire 22. Atmosferdə ayırma səthləri. Ayırma səthinin hərəkət sürəti.

Muhazire 23. Marqules qaydası. Cəbhə yaxınlığında külək sahələrinin əsas xüsusiyyətləri

Muhazire 24. Atmosferdə dalğavari hərəkətlər